Ana Sayfa

KURUMSAL » YÖNETİM KURULU KARARLARI

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU'NUN 05/01/2011 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 01 NO'LU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN KISA KARARLAR

Sıra no Karar no Konu
1 1 31/12/2010 tarihi itibariyle Kuruluşumuzda en az 5 yıl görev yapmış ve bu tarih itibariyle 4 yıllık yüksekokul mezunu olan, uyarma ve kınama dışında disiplin cezası bulunmayan, son 3 yıllık sicil notu olumlu olan ve isteği bulunan Başdağıtıcı ve Dağıtıcı personelin, görev yaptığı ünite genelinde norma göre memur eksiği bulunması halinde, talepleri alınarak norm durumu uygun merkez müdürlüklerine ünitelerce memur olarak atanmaları, normu uygun olmayan ünitelerde ise; memur ihtiyacı bulunan diğer ünitelere atanmalarını sağlamak amacıyla taleplerinin alınarak Genel Müdürlüğe teklifte bulunulması.
2 2 Sözleşme feshi.
3 3 Sözleşme feshi.
4 4 Sözleşme feshi.
5 5 Sözleşme feshi.
6 6 Sözleşme feshi.
7 7 Sözleşme feshi.
8 8 İlk ve özelgün zarfı ücretlerinin; Pul Şubesi Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Daire Başkanlığınca belirlenmesi ile uygulamaya tebliğ tarihinden itibaren başlanması, Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinin X-Satışı Yapılan Ürün Ücretleri başlıklı 19.2 sırasında bulunan ilk ve özelgün zarflarına ait ücretin yer aldığı kısmın tarifeden çıkarılması.
9 9 01/01/2011 tarihi itibariyle sözleşme temel ücretlerinin % 4,22 oranında artırılarak avans olarak ödenmesi, Yüksek Planlama Kurulu kararının yayımlanmasını müteakiben, personelin lehine yada aleyhine oluşacak borç ve alacakların usulüne uygun olarak tahsil ve tediye edilmesi.
10 10 Başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve naklen Kuruluşumuzda görev almak isteyenler ile kamu hizmeti bulunup da bir nedenle görevinden ayrılan ve yeniden görev talebinde bulunanlardan Yönetim Kurulu kararı ile ismi tespit edilenlerin atamalarının yapılması. 
11 11 Kuruluşumuzda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık alan kadrolu personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli I sayılı cetvele dahil kadrolarda çalışan personele ödenecek 2011 yılına ait ikramiyelerin daha önceki yıllarda olduğu gibi yeknesaklığın sağlanması amacıyla birincisinin 17/01/2010 tarihinde, ikincisinin 15/07/2011 tarihinde avans olarak ödenmesi, Yüksek Planlama Kurulu’nca herhangi bir karar alınmaması halinde ödenen avans ikramiyelerin ilgili personel adına borç çıkartılarak tahsil edilmesi.
12 12 Kuruluşumuz Teftiş Kurulu Kontrolörleri, Posta Kontrolörleri ve Muhasebe Kontrolörlerinin, denetim, teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri ile ilgili olarak görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak kaydıyla ödenen gündeliklerinin artırılması.
13 13 Ulaştırma Bakanlığınca Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden Kuruluşumuz hizmetleri için ihtiyaç duyulan yerlerin kiralanması.
14 14 Van İl Özel İdaresine ait binanın satın alınmasına ilişkin 03/07/2009 tarih ve 277 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesi, sadece Merkez Müdürlüğü hizmetleri için ana cadde üzerinde uygun bir iş yerinin kiralanması veya satın alınması hususunda yeniden teklifte bulunulması.
15 15 Bazı personelin nakline ilişkin personel hareketleri.

 

 

 

 
  ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ANKARA TEL : +90 312 509 50 00
 
Copyright © 2000 - 2015 PTT
English Website For Turkish Post
İnternet Bankacılığına Giriş