Ana Sayfa

KURUMSAL » ORGANİZASYON » İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

 

İnsan Kaynakaları Daire Başkanlığı, personel işlemlerini Kuruluş amaçlarına ve usullerine uygun olarak Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Müdürlük emirleri doğrultusunda yürütmek üzere kurulmuştur.

İnsan Kaynakaları Daire Başkanlığı'nın web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

GÖREVLERİ

 1. Kuruluşun  kadro   ve pozisyonlarına personel  temini,   atama,   nakil,  görevde yükselme ve unvan değişikliği ile işten çıkarma hususlarında uygulanması gereken politika ve usulleri belirlemek ve bu konuda üst kademe yöneticilerine istişari destek sağlamak.
 1. Kuruluşun kadro ve pozisyonlarını tespit edip uygulamak, yıl içinde ihtiyaca göre kadro ve pozisyon ilavesi, iptal ve değişiklik tekliflerine ait işlemleri yapmak.
 1. İşe alma, atama, nakil, terfi, taltif, tecziye, izin, intibak, işten çıkarma, emekliye sevk gibi özlük işlemlerini yürütmek.
 1. Kuruluş personelinin sicil kayıtlarını, şahıs ve gizli sicil dosyalarını tutmak ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek.
 1. Kuruluş   personelinin   sicil   raporlarını   inceleyerek   gereğini yapmak,   mal bildirimlerini ve sicil raporlarının dosyalarında saklanmasını sağlamak.
 1. Personelin maaş, ücret, tahakkuk ve harcırah işlemlerinin gereğini sağlamak.
 1. Personele ilişkin faaliyet raporlarını hazırlamak.
 1. İş Mevzuatı ve İşçi-Memur Sendikaları ile ilgili işlemler ile Kurum İdare Kurulu ve Etik Kurulun raportörlüğünü yapmak.
 1. Personel  işlemleri   konularında  kurs,   konferans   ve   seminerler  düzenlemek, programlarını hazırlamak ve gereğini sağlamak.
 1. Ünitelerin ve Daire Başkanlıklarının, personel mevzuatı ve işlemlerine ilişkin tereddütlerini gidermeye yönelik talimat ve mütalaa vermek.
 1. İnsan Kaynakaları Daire Başkanlığının yatırım programı ile ilgili işlemleri yürütmek.
 1. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında personel işlemlerinin gereğini sağlamak.
 1. Başkanlığın görev alanına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili alımların; “Posta ve Telgraf Teşkilatı İhale Yönergesi” ile belirlenen limit, usul ve esaslar dairesinde, “Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin  (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik’le belirlenen limit ve alım usulü çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
 1. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları yapmak.
 1. Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 
  ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ANKARA TEL : +90 312 509 50 00
 
Copyright © 2000 - 2015 PTT
English Website For Turkish Post
İnternet Bankacılığına Giriş