Ana Sayfa

 

 


KURUMSAL » ORGANİZASYON » BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

 

GÖREVLERİ

1. PTT Genel Müdürlüğünün Basın ve Halkla İlişkiler ile ilgili faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek.

2. Kuruluşun  mesleki, sosyal ve kültürel her türlü faaliyetlerinin, gelişme ve yeniliklerinin basın yayın organları vasıtası ile kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

3. Kuruluşla ilgili basın haberlerini takip etmek, değerlendirmek bunlara ait bilgi, cevap ve tekziplerin ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

4. Genel Müdürlük tarafından düzenlenen tören ve toplantılarda, basın mensupları ile koordineyi sağlamak, konuların sağlıklı bir şekilde kamuoyuna yansımasını temin edecek önlemleri almak, gerekirse  basın ve yayın organları için basın bülteni hazırlamak.

5. Kuruluşumuzla ilgili olarak Basın ve Yayın organlarının röportaj ve çekim taleplerinin karşılanmasını organize etmek.

6. Kuruluşa ait her çeşit yayın organlarını hazırlamak, yayınlamak.

7.  Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkiler politikasına uygun olarak yürürlüğe konulmak    üzere gerekli planları hazırlayarak teklifte bulunmak, planlar hazırlanırken ilgili Makamlarla gerekli eş güdümü sağlamak ve işbirliğinde bulunmak.

8. Müşavirliğin çalışma alanlarına giren konularda araştırma yapmak ve incelemelerde bulunmak. Kurs, seminer, konferans gibi eğitici ve öğretici faaliyetlere katılmak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında gerekli izinler alınarak  kurum dışı faaliyetlere Genel Müdürlük   adına katılmak.

9. Müşavirlik çalışma alanı ile ilgili bilgileri derlemek, fikir alışverişinde bulunmak, düşünce ve görüşleri tespit etmek, önerilerde bulunmak. Bu işleri yapmak amacıyla kurumun tüm ünitelerindeki ilgili birim müdürleri ile, yurtiçi, yurtdışı, resmi ve özel basın ve halkla ilişkiler kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile tüm basın  yayın ve halkla ilişkiler birimleriyle sürekli işbirliği sağlamak.

10.Resmi gazete ve çeşitli yayın organlarına aboneliklerin takibini yapmak.

11. Kuruluşla ilgili telif işlerinin gereğini yapmak.

12. Kuruluşun fotoğrafçılık hizmetlerini yürütmek.

13. Müşavirliğin personel, iş ve faaliyetlerinin sevk ve organizasyonunu yapmak.

14. Müşavirliğin görev alanı ile ilgili tertiplenen tören ve toplantıların düzenini sağlamak.

15. Atatürk posteri ve madeni çelenklerin tedariki için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

16. Anıtkabir çelengi temin etmek.

17. Üst düzey yöneticilerin kurum ile ilgili faaliyetlerinin takibini sağlamak, yapılan çekimlerdeki konuşmaların kayıtlarının deşifresini sağlamak.

18.  Genel Müdürün göndereceği başsağlığı, kutlama, yılbaşı ve dini bayram mesajlarını hazırlamak ve bunların ilgili oldukları yerlere ulaşmasını sağlamak.

19. Kurul, Daire Başkan ve Yardımcıları ile daha üst görevde bulunan yönetim     kademesindeki personelin kendilerinin, ana, baba, eş ve çocuklarının,
Genel Müdürlüğümüzde çalışan diğer tüm personel ile Başmüdür, Müstakil Ünite Müdürü ve Yardımcılarının kendilerinin vefatı halinde ölüm haberinin Genel Müdürlüğümüz personeline duyurulması için, duyuru formu hazırlayarak dağıtmak.

20. Kuruluşla halk arasındaki ilişkileri düzenleyici çalışmalar yapmak.

21. Müşavirliğin hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli tüm ihtiyaçları belirlemek.

22 Müşavirliğin mutemet avans yetkisi dahilindeki ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

23. Müşavirliğe her türlü iletişim araçları ile gelen istek ve şikâyetlerin incelenerek ilgili  birimlere aktarılması ve cevap verilip verilmediğinin takibini  sağlamak.

24. Dilekçe hakkının kullanımına ilişkin mevzuata uygun olarak  Müşavirliğe yönlendirilen her türlü yazılı, sözlü, ihbar, şikayet, teklif ve dileklerin ilgili birimlere aktarımını sağlayarak cevap verilip verilmediğinin takibini  sağlamak.

25. Bilgi edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” gereğince oluşturulmuş olan “Bilgi Edinme Birimi”nin anılan yönetmeliğe göre faaliyet göstermesini sağlamak.

26. Başbakanlık İletişim Merkezinden(BİMER) Kuruluşumuza yönlendirilen ihbar, şikâyet ve dileklerin ilgili birimlere aktarımını sağlamak.

27. Kuruluşumuz İnternet sayfasında “bize ulaşın(INFO)” adı altında bilgisayar ortamında gelen mesajları inceleyerek gerektiğinde cevap vermek, ilgili birimlere aktarımını sağlamak ve cevap verilip verilmediğinin takibini  yapmak.

28.  “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” gereğince Kurum Dosya Planını hazırlamak.

29. Müşavirliğin görev alanına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili alımlarda; “Posta ve Telgraf Teşkilatı İhale Yönergesi” ile belirlenen limit ve usul ve esaslar dairesinde ve “Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki  Yönetmelik’ le belirlenen limit ve alım usulü çerçevesinde yapılmasını sağlamak. 

30. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmaları yapmak

31. Mevzuat çerçevesinde görev alanına giren konularda verilen diğer görevleri yapmak.

 

 
  ADRES : Şehit Teğmen Kalmaz Cd. No:2 06101 Ulus/ANKARA TEL : +90 312 509 50 00
 
Copyright © 2000 - 2015 PTT
English Website For Turkish Post
İnternet Bankacılığına Giriş